Ir directamente al contenido principal
Sube tu CV - Deja que las empresas te encuentren

Empleos de teletrabajo

Clasificar por: -
+50 empleos

Otros candidatos también buscaron:

sin experiencia

Job Post Details

Tècnic/a en Contractació Administrativa (ICO Hospitalet) - job post

Institut Català d'Oncologia
l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona provincia
Crea una cuenta de Indeed antes de continuar a la página web de la empresa

Detalles del empleo

Así es cómo la información del empleo se alinea con tu perfil.

Tipo de empleo

  • Jornada completa

Ubicación

l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona provincia

Beneficios
Obtenidos de la descripción completa del empleo

  • Teletrabajo opcional

Descripción completa del empleo

L’Institut Català d’Oncologia (ICO), inicia un procés de selecció per a incorporar un/a tècnic/a especialista en Contractació Administrativa adscrit al Servei d'Economia i Finances, per al centre de treball de l'ICO Hospitalet.

Funcions

Elaboració i actualització de tota la documentació, interna i externa, per a la contractació de subministraments, serveis i obres per a l’ICO, seguint els procediments legalment establerts.

Registre de la informació de les licitacions a les plataformes adients per donar-li la publicitat requerida per llei i informar a la Generalitat de Catalunya, així com organitzar la informació de contractació, que es presenta al Consell d’Administració per a la seva aprovació i inclusió en l’ordre del dia.

Registre dels contractes que realitzi l'ICO amb els licitadors, garantir la seva vigència i actualització i custodiar el seu arxiu, així com altres documents relacionats amb aquest, com ara poders, estatuts, etc.

Preparació de la documentació necessària per a les meses de contractació i realitzar els tràmits adients de convocatòries d’obertura de sobres, així com assistir aquestes en qualitat de secretària, si s’escau, per delegació.

Planificació i seguiment de les necessitats de contractació: la seva vigència, els terminis de renovació, i la seva preparació, publicació, licitació, adjudicació, execució i avaluació de la contractació.

Assessorament a tots els professionals de l’ICO que ho requereixin, referent al seu àmbit competencial.

Què t'oferim?

Posició d'estructura amb vocació de continuïtat.

S'ofereix contracte de treball inicialment d'1 any amb possibilitat de pasar a un contracte per cobertura de vacant pendent de convocatòria pública, a jornada completa (1605h/any - 36,5h/setmanals).

Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Institut Català d’Oncologia segons conveni.

Retribució fixa anual en funció de la valoració curricular/formació/experiència acreditada i vàlua de la candidatura.

Retribució variable (incentius anuals fins el 12%.).

Incorporació: Immediata .

Lloc de treball: Institut Català d’Oncologia, Av. Gran Via de l’Hospitalet, 199-203, L’Hospitalet de Llobregat – Barcelona.

I a més...

Formaràs part d’un servei dinàmic on el treball en equip és una prioritat.

Reconeixement mitjançant la carrera professional amb increment salarial.

Conciliació personal i flexibilitat laboral segons pacte de condicions laborals que millora el conveni SISCAT.

Opció de teletreball d'acord amb les necessitats de la Unitat de Contractació Administrativa.

Política d’igualtat de tracte i d’oportunitats en les condicions de treball.


Estar en possessió (1) de la titulació de Grau / Llicenciatura en Dret, Gestió i Administració Pública (GAP) i/o Ciències Pólitiques i de l'Administració i/ altres titulacions de grau d'àmbit jurídic.

(1) O acreditació documental de l'equivalència a nivell 3 MECES del Marc Espanyol de Qualificacions per l'Educació Superior o EQF Level 7 del Marc Europeu de Qualificacions.

Es valorarà:

Màster en contractació pública o dret públic.

Experiència acreditada en contractació administrativa.

Formació específica en pràctica jurídica relacionada amb contractació del sector públic, preferiblement màster o postgrau.

Coneixements i/o experiència en plataformes de contractació de la Generalitat (PSCP, RCP, RELI...), i de la normativa de contractes del sector públic/contractació administrativa (Generalitat de Catalunya / Administració Pública).

Coneixements relacionats amb l’àmbit econòmic financer, confidencialitat i protecció de dades i SAP mòdul de Contractació Administrativa.

Acreditar el nivell de català C1 o superior.

Coneixement de l’idioma anglès, tant parlat com escrit.

Termini presentació CV (sense fotografia) + carta motivació:

31/07/2024 a les 14:00h

Deja que las empresas te encuentrenSube tu CV